Termeni de utilizare a website-ului, securitatea datelor personale, Termeni și Condiții

Actualizat în data de 01.01.2022.

Acesta este web site-ul Digital Keez SRL, persoană juridică română cu sediul social în București, Sector 1, Str. Biharia Nr. 26, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/7868/05.06.2018, CUI 37888790, având cont IBAN RO02BREL0002001766680100, deschis la Banca LIBRA BANK, telefon 0771 460 229, e-mail: office@keez.ro, denumită în continuare Keez. Acest website este disponibil la adresa www.keez.ro.

Drepturile de autor asupra întregului conținut aparțin Keez.

Cei care accesează acest website au următoarele drepturi:

 • - explorarea conținutului din paginile publice ale website-ului.
 • - explorarea conținutului din paginile cu acces dedicat utilizatorilor, în cazul în care sunt deținătorii de drept ale datelor de acces.
 • - reproducerea, traducerea sau utilizarea informațiilor publicate, numai cu indicarea sursei.
 • - inserarea în paginile proprii a unor legături către această pagină web (atunci când legăturile sunt cuprinse în website-uri comerciale sau publicitare se va asigura deschiderea unei noi ferestre pentru vizualizarea website-ului Keez.ro).

Keez iși rezervă dreptul de a modifica conținutul și structura acestui website în orice moment și fără preaviz.

Serviciile descrise în acest site sunt valabile numai pentru Keez și sunt proprietatea exclusivă a firmei Keez.

Orice încercare de orice natură de modificare a imaginii și informațiilor din prezentul site, cu excepția deținătorului sau legal, Digital Keez SRL, dă acestuia dreptul unilateral și neechivoc să facă uz de toate prerogativele sale de a se adresa instanțelor legal competențe pentru sancționarea acestor fapte.

Completarea datelor personale pe acest site reprezintă acordul tău ca acestea să între în baza de date a Keez și ca firma să prelucreze datele personale conform prevederilor Regulamentului 679/2016 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date și cu politică privind confidențialitatea.

Trimiterea unei solicitări prin intermediul formularelor din paginile website-ului Keez reprezintă acordul ca firma să contacteze solicitantul direct, utilizând datele personale în acest scop, pentru a comunica informațiile solicitate prin intermediul formularelor, pentru a primi materiale de prezentare și pentru realizarea de campanii de vânzări și de marketing, analize și alte activități similare.

Prezentul text "Termeni de utilizare a website-ului, securitatea datelor personale" se completează cu "Politica de confidențialitate" pe care o puteți găsi aici și cu " Politica de utilizare Cookies", document disponibil aici.

Termeni și Condiții

1. Introducere

1.1. Prezentele conditii sunt aplicabile Serviciilor furnizate conform Contractului. Anexele la Contract, inclusiv prezentele Conditii Generale, reprezinta parte integranta din Contract.

1.2. In eventualitatea unor neconcordante intre Contract si oricare dintre Anexe, prevederile respectivei anexe vor prevala, cu exceptia cazului in care Contractul modifica in mod expres orice prevedere a acestor conditii. In cazul oricaror discrepante intre Conditiile Generale si oricare alta Anexa, Conditiile Generale vor prevala.

1.3. Prestatorul poate modifica periodic Conditiile Generale asociate Contractului. Conditiile actualizate vor fi disponibile pe pagina de web a Prestatorului.

1.4. Modificarile vor intra in vigoare in 30 de zile de la data transmiterii unei notificari in acest sens Clientului prin mijloacele de comunicare agreate de Parti. Accesarea sau utilizarea Serviciilor de catre Client ulterior expirarii termenului de 30 de zile sau lipsa transmiterii refuzului Clientului de acceptare a noilor Conditii Generale constituie acordul Clientului de a respecta Conditiile Generale astfel cum au fost modificate.

2. Contul de utilizator

2.1. Serviciile vor fi furnizate de Prestator prin intermediul Platformei sau Aplicatiei Keez care poate fi accesata:

 • i. de pe dispozitive mobile cu sistem de operare Android (versiune minima API 21 sau versiuni actualizate ulterior) sau iOS (versiunea minima 10.0 sau versiuni actualizate ulterior); cat si
 • ii. prin Accesarea online a platforma pe baza unui username si a unei parole dedicate Clientului.

2.2. In vederea accesarii Serviciilor, Clientul trebuie sa se inregistreze pe Platforma Keez si/sau Aplicatia Keez si sa mentina un Cont de Utilizator al Serviciilor. In vederea inregistrarii Contului de Utilizator, Clientul este de acord sa transmita Prestatorului anumite informatii cu caracter personal care includ, printre altele, datele de identificare complete ale Clientului, datele de identificare ale reprezentantilor sai legali, numele, adresa, adresa de email, CNP/NIF al reprezentantilor clientilor, numarul de telefon al persoanei desemnate de Client sa tina legatura cu Prestatorul. De asemenea, Clientul va indica o metoda de plata valabila (fie card de credit, fie card de debit) si isi va exprima acordul cu privire la debitarea directa de catre Prestator a sumelor datorate de Client Prestatorului in temeiul Contractului.

2.3. Clientul se va asigura ca toate informatiile transmise sunt corecte, complete si actualizate. Daca informatiile transmise nu sunt corecte, complete si/sau la zi, sau daca plata nu se poate realiza din orice motive inclusiv dar fara limitare la: lipsa de fonduri, expirarea cardului, anularea acestuia etc., Prestatorul poate suspenda valabilitatea Licentei precum si Accesul la Platforma Keez si Aplicatia Keez sau, la alegerea sa, poate rezilia Contractul.

2.4. Clientul se obliga sa mentina in permanenta caracterul secret al Contului de Utilizator si parolei asociate contului.

3. Serviciile

3.1. Serviciile pe care Prestatorul le poate presta Clientului prin intermediul Platformei si/sau Aplicatiei Keez sunt detaliate in Oferta disponibila pe pagina de web a Prestatorului.

3.2. Prestatorul va presta Clientului Serviciile detaliate in anexele la Contract, astfel cum acestea au fost agreate, pe toata durata de valabilitate a Contractului.

3.3. Clientul confirma ca Serviciile solicitate Prestatorului, inclusiv rezultatul Livrabil al acestora, astfel cum acestea sunt mentionate in Contract, corespunde cerintelor si nevoilor sale. Pentru evitarea oricarui dubiu, Prestatorul, personal sau prin intermediul Subcontractorului sau, va presta urmatoarele Servicii:

 • a) Serviciile descrise in Anexa 2 la Contract vor fi prestate, in conformitate cu prevederile Legii 82/1991, legea contabilitatii, cu modificarile ulterioare, de catre societatea Keez Expert Accountant SRL ("Subcontractantul”), conform prevederilor art. 1.2 din Contract;
 • b) Serviciile descrise in Anexa 3 vor fi prestate de catre Prestator;
 • c) Serviciile Profesionale si Serviciile Suplimentare vor fi prestate de catre Prestator sau de catre Subcontractor, in functie de caz.

3.4. In masura in care un aspect cu privire la care sunt acordate Serviciile ia amploare, obiectul sau sfera Serviciilor solicitate se va modifica in conformitate cu prevederile Anexei 4.

4. Livrabile

4.1. Livrabilele aferente Serviciilor solicitate de catre Client vor fi generate de Platforma si/sau Aplicatia Keez sau vor fi puse la dispozitia Clientului de catre Prestator prin intermediul Platformei si/sau Aplicatiei Keez. Lista Livrabilelor se regaseste in anexele aferente fiecarui Serviciu contractat.

5. Procedura de “Know your client”

5.1. La cererea Prestatorului, Clientul are obligatia sa transmita Prestatorului informatii sau clarificari cu privire la activitatea sa, beneficiarul real al activitatii, originea fondurilor folosite in cadrul grupului/structurii din care face parte precum si orice alte informatii pe care Clientul le detine si pe care Prestatorul are obligatia sau ar putea avea obligatia sa le detina potrivit prevederilor legale sau de care Prestatorul are nevoie pentru a determina volumul si natura tranzactiilor pe care Clientul le incheie sau pentru a presta Serviciile agreate.

5.2. Clientul confirma ca nu desfasoara si nu va desfasura direct sau indirect activitati de jocuri de noroc si nu este sau nu va fi implicat in activitati in legatura cu arme de foc sau sex precum si in orice alte activitati interzise de lege, inclusiv, dar fara a se limita la, activitati de spalare a banilor, finantare a grupurilor teroriste sau evaziune fiscala.

5.3. Prestatorul isi rezerva dreptul de a obtine din surse publice informatiile necesare pentru confirmarea celor incluse in art. 5.2. Daca, in urma acestor verificari independente exista suspiciuni care sa indice ca prevederile art. 5.2. sunt incalcate, Prestatorul isi rezerva dreptul de a inceta Contractul in baza unei simple notificari transmise in acest sens Clientului, cu efect imediat.

6. Obligațiile Clientului

6.1. Clientul are obligatia sa determine Serviciile inclusiv tipul de Abonament care sunt adecvate nevoilor sale. Clientului poate solicita schimbarea tipului de Abonament prevazut in Anexa 4 la Contract. In acest caz, noul tip de Abonament va fi activat de catre Prestator in termen de cel mult 30 de zile de la aderarea de catre Client la termenii aplicabili noului tip de Abonament astfel cum acestia sunt disponibili in Platforma Keez. Acest lucru se realizeaza prin transmiterea catre Prestator a unei copii semnate de Client a termenilor aplicabili noului tip de Abonament.

6.2. Transmiterea informatiilor si a documentelor de care Prestatorul are nevoie pentru furnizarea Serviciilor se va efectua exclusiv prin intermediul Platformei Keez si, in functie de caz, a Aplicatiei Keez si, in mod exceptional, la cererea Prestatorului, vor putea fi utilizate si alte mijloace de transmitere a informatiilor.

6.3. Clientul are obligatia sa se asigure ca: (i) toate informatiile oferite Prestatorului sunt furnizate prompt, actualizate, corecte, exacte, complete, si nu induc in eroare; si (ii) toate premisele cuprinse in informatiile primite de Prestator sunt corespunzatoare.

6.4. Desi Serviciile Prestatorului nu implica o verificare a informatiilor puse la dispozitie de Client, acesta din urma poate proceda uneori la verificarea lor.

6.5. Clientul are obligatia sa ii transmita Prestatorului toate documentele si informatiile necesare Prestatorului pentru a pregati si depune orice Documente Financiar Contabile la autoritatile competente sau pentru prestarea oricaror obligatii in temeiul Contractului, inclusiv orice documente necesare Prestatorului in vederea indeplinirii Serviciilor, incluzand, dar fara a se limita la procuri notariale, alte imputerniciri si/sau orice alte documente. Transmiterea informatiilor si a documentelor de catre Client Prestatorului va avea loc dupa cum urmeaza:

 • a) documente necesare prestarii Serviciilor agreate - imediat dupa data emiterii documentelor, dar nu mai tarziu de a patra Zi Lucratoare de la data emiterii sau primirii documentului, cu exceptia cazurilor in care conform legii exista o obligatie de prelucrare a informatiilor/documentelor mai devreme, situatie in care Clientul va transmite documentele de indata si in timp util pentru inregistrarea lor in termenul prevazut de lege;
 • b) documente aditionale emise de autoritati – in doua Zile Lucratoare de la data primirii solicitarii de documente aditionale, dar nu mai tarziu de 48 de ore anterior implinirii termenului de depunere a documentelor solicitate;
 • c) situatiile financiare anuale si/sau semestriale si/sau trimestriale sau alte Documente Financiar Contabile care necesita, conform legii, aprobarea Clientului vor fi supuse confirmarii prealabile a acestuia, anterior depunerii la autoritatile publice competente. Clientul va transmite confirmarea sau, dupa caz, eventualele sale observatii in maximum 3 zile de la primire dar, in orice caz, astfel incat Documentele Financiar Contabile sa poata fi depuse in termenul legal.

6.6. Nerespectarea termenelor mentionate mai sus, poate duce la incetarea Contractului de catre Prestator. In mod exceptional, cu acordul Prestatorului, Clientul poate transmite informatiile si documentele necesare prestarii Serviciilor in afara termenelor mentionate mai sus.

6.7. Prestatorul nu va putea fi tinut responsabil pentru neindeplinirea obligatiilor asumate in temeiul Contractului, inclusiv pentru nedepunerea in termenul legal a Documentelor Financiar Contabile solicitate de prevederile legale in vigoare, ca urmare a nerespectarii de catre Client a prevederilor acestui capitol inclusiv dar fara limitare la transmiterea Documentelor Contabile respectiv confirmarea continutului Documentelor Financiar Contabile in termenul indicat in Contract si prezentele Conditii Generale. In relatia dintre Client si autoritatile fiscale competente singura obligatie a Prestatorului consta in informarea Clientului cu privire la solicitarile autoritatilor respectiv la informarea autoritatilor cu privire la informatiile/documentele primite de la Client in legatura cu respectivele solicitari.

6.8. Clientul se va asigura ca transmiterea, pastrarea si colectarea informatiilor si documentelor transmise Prestatorului in vederea prestarii Serviciilor respecta prevederile legale aplicabile.

6.9. Clientul asigura arhivarea corespunzatoare si conforma cu prevederile legale a tuturor documentelor originale a caror copii au fost transmise Prestatorului in vederea prestarii Serviciilor.

6.10. Partile agreeaza expres ca Prestatorul nu va putea fi tinut raspunzator in nicio circumstanta pentru orice prejudiciu ce rezulta din neindeplinirea si/sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiei Clientului prevazuta la clauza 6.9 de mai sus.

6.11. Pentru a evita orice dubiu, Partile agreeaza expres ca prin natura lor Serviciile se bazeaza exclusiv pe copii ale Documentelor Contabile puse la dispozitie in timp util de catre Client care au un caracter corect, exact, actualizat si complet iar documentele originale sunt permanent in posesia Clientului sau a persoanelor autorizate in mod expres de acesta.

7. Obligațiile Prestatorului

7.1. Prestatorul va presta serviciile cu priceperea si grija cuvenite si in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Prestatorul nu va face sau nu va omite sa faca nimic ce poate fi considerat ca incalca prevederile legale aplicabile.

7.2. Serviciile nu propun si nu implica efectuarea unei analize a tranzactiilor in care este implicat Clientul sub aspectul conformitatii cu prevederile legale aplicabile si/sau al oportunitatii. Prestatorul presupune ca substanta economica a tranzactiilor este cea reflectata in copiile Documentelor Contabile transmise si ca acesta respecta integral prevederile legale aplicabile precum si interesele legitime ale Clientului.

7.3. Considerentele reflectate in clauza 7.2. de mai sus nu pot fi in nicio circumstanta invocate de catre Client pentru atragerea raspunderii Prestatorului.

7.4. Prestatorul isi rezerva dreptul ca, in orice moment, sa aduca orice modificari Serviciilor prestate conform Contractului in vederea respectarii prevederilor legale in vigoare sau sa aduca modificari pe care le considera necesare care nu afecteaza substantial natura sau calitatea Serviciilor.

7.5. Prestatorul va determina modul de prestare al Serviciilor cat si persoanele care vor fi insarcinate cu prestarea acestora.

7.6. Prestatorul are dreptul sa subcontracteze integral sau in parte serviciile agreate prin Contract catre alte societati din grupul Prestatorului sau catre alti subcontractori fara acordul prealabil al Clientului. Prestatorul va raspunde in continuare fata de Client conform prevederilor Contractului pentru serviciile ce au fost astfel subcontractate.

7.7. Prestatorul nu raspunde pentru:

 • a) monitorizarea evenimentelor care au avut loc dupa data prestarii Serviciilor agreate;
 • b) actualizarea sau modificarea oricaror Livrabile aferente Serviciilor prestate in lipsa unui acord expres scris din partea Prestatorului.

7.8. Serviciile sunt prestate exclusiv in beneficiul Clientului, nicio terta persoana nu poate dobandi vreun drept in legatura cu Serviciile prestate.

7.9. Prestatorul are dreptul sa distruga orice documente transmise de catre Client dupa expirarea termenelor de prescriptie aplicabile arhivarii acestora.

7.10. La cererea Clientului, Prestatorul poate acorda asistenta in cadrul inspectiilor desfasurate de autoritatile fiscale. Acordarea unei astfel de asistente reprezinta un Serviciu Profesional al carui pret este prevazut in Anexa 4 la Contract.

8. Onorarii și cheltuieli

8.1. Clientul are obligatia sa achite Prestatorului preturile aferente Serviciilor prestate conform Contractului, cheltuielile ocazionale aferente prestarii acestora precum si orice taxe si impozite, inclusiv TVA, aplicabile acestora.

8.2. Clientul are obligatia de a plati integral orice factura, indiferent de deducerile care ii sunt impuse de lege.

8.3. In eventualitatea in care Serviciile prestate depasesc numarul Documentelor Contabile, numarul Tranzactiilor aferente Importurilor si/sau numarul de Angajati prevazuti in Anexa 4, se vor aplica Preturile Serviciilor Suplimentare prevazute in Anexa 4 la prezentul Contract.

8.4. Onorariile anexate la Contract sunt susceptibile de a suferi modificari pentru a reflecta schimbarea conditiilor de piata. Prestatorul va notifica Clientului aceste schimbari cu 30 de zile anterior intrarii in vigoare a modificarilor propuse prin transmiterea unei notificari prin mijloacele de comunicare agreate de Parti.

8.5. Modificarile vor intra in vigoare in 30 de zile de la data transmiterii unei notificari in acest sens Clientului. Accesarea sau utilizarea Serviciilor de catre Client ulterior expirarii termenului de 30 de zile sau lipsa transmiterii refuzului Clientului de acceptare a noilor onorarii in intervalul de timp de 30 de zile mai sus mentionat constituie acordul Clientului de actualizare a Onorariilor astfel cum acestea au fost modificate de catre Prestator.

9. Facturare și plată

9.1. Facturarea Abonamentului agreat in Contract se va face lunar. Factura aferenta Serviciilor incluse in Abonament ce urmeaza a fi prestate intr-o luna va fi emisa incepand cu data de 1 pana la data de 5 a respectivei luni.

9.2. Serviciile Suplimentare se vor factura lunar, avand in vedere depasirea din luna precedenta a Serviciilor cuprinse in Abonament. Serviciile Profesionale se vor factura lunar, in baza rapoartelor de timp intocmite in acest sens. In ambele cazuri, facturarea se va face in incepand cu data de 1 a lunii imediat urmatoare prestarii acestor Servicii.

9.3. Facturile vor fi emise electronic in format pdf si vor fi transmise la adresa de email atasata Contului de Utilizator. Clientul are obligatia de a verifica si, daca este cazul, de a actualiza periodic adresa de email indicata pentru comunicari conform acestui Contract.

9.4. Fiecare factura emisa va fi insotita de o descriere a Serviciilor ce fac obiectul facturii respective.

9.5. Plata onorariilor incluse in factura se va efectua prin debitarea directa de catre Prestator a sumelor datorate de Client Prestatorului in temeiul Contractului, utilizand datele cardului bancar furnizate in prealabil de catre Client in acest scop.

9.6. Detalii despre facturi:

 • a) in lipsa unei intelegeri contrare, toate onorariile stabilite prin Contract vor fi calculate si exprimate in EUR;
 • b) in cazul in care facturile trebuie emise in RON, onorariile exprimate in EUR urmeaza sa fie calculate la cursul de schimb anuntat de Banca Prestatorului aplicabil pentru ziua emiterii;
 • c) orice neclaritati privind facturile trebuie adresate in termen de 30 de zile de la data emiterii facturii.

9.7. Modalitatea de plata: Facturile trebuie achitate in termen de 5 zile de la primirea facturii. Plata onorariilor incluse in factura se va face prin debitarea directa a contului bancar al Clientului atasat cardului ale carui detalii sunt asociate Contului de Utilizator al Clientului. Simpla ajungere la scadenta a facturii fara a fi incasata reprezinta punerea in intarziere a Clientului.

10. Drepturile de proprietate intelectuală

10.1. Prestatorul acorda Clientului o Licenta netransmisibila, temporara, non-transferabila, non-exclusiva, revocabila in conditiile acestui Contract, personala (care poate fi utilizata doar pentru scopurile interne ale Clientului), pentru a utiliza Platforma si, daca este cazul, Aplicatia Keez pe intreaga durata a acestui Contract in termenii si conditiile stabilite la acest articol cu scopul de a putea beneficia de Serviciile detaliate in Anexele Contractului. Pretul Licentei este inclus in Pretul Abonamentului lunar prevazut la Anexa 4 la Contract.

10.2. Prestatorul retine toate Drepturile de Proprietate Intelectuala cu privire la Platforma si Aplicatia Keez precum si cu privire la Serviciile prestate Clientului pe care Prestatorul, administratorii, Angajatii si Afiliatii acestuia le-au creat in contextul prestarii Serviciilor. Clientul va avea doar dreptul sa foloseasca aceste Drepturi de Proprietate Intelectuala in conditiile stabilite in Contract sau de legea aplicabila. Orice drept de folosinta a Drepturilor de Proprietate Intelectuala va fi neexclusiv, acordat pe perioada de valab ilitate a Contractului si netransferabil.

10.3. Clientul este de acord ca:

10.3.1 Exceptand drepturilor prevazute in Contract, acordate in mod expres prin acesta, toate drepturile, titlurile si interesele in legatura cu Platforma Keez si Aplicatia Keez, informatiile confidentiale ale Keez, tehnologia Keez, Documentatia, continutul care poate fi Accesat prin utilizarea Platformei Keez si a tuturor celorlalte tipuri de proprietate intelectuala, actuale sau viitoare, dezvoltate de Keez sau de Afiliatii sai si toate Drepturile de Proprietate Intelectuala la nivel mondial in legatura cu fiecare dintre cele de mai sus, inclusiv, fara limitare, toate Imbunatatirile, inclusiv Update-uri, Upgrade-uri, imbunatatiri, versiuni noi, lansari, corectii si alte modificari ale acestora si lucrarile derivate ale acestora vor apartine exclusiv Keez sau licentiatorilor sai aplicabili, ale caror produse software sunt integrate sau fac parte din Platforma Keez;

10.3.2 Keez va detine in mod exclusiv toate drepturile, titlurile si interesele in legatura cu orice sugestii, idei, cereri de imbunatatire, recomandari sau alte feedback-uri furnizate de Client referitoare la Aplicatia Keez si/sau la Platforma Keez, inclusiv la oricare dintre componentele sale. Clientul nu are dreptul de a utiliza in niciun fel know-how-ul Keez. Contractul nu acorda Clientului niciun drept de a utiliza drepturi de autor, marci si / sau orice astfel de proprietate sau drept, proiectare sau model, harta, formula sau proces secret sau orice alte informatii referitoare la expertiza Keez in domeniul industrial, comercial sau stiintific, incluzand, dar nelimitandu-se la, codul sursa al Platformei Keez si al Aplicatiei Keez;

10.3.3 Contractul nu acorda permisiunea de a folosi denumirile, continutul Platformei Keez sau a Aplicatiei Keez, marcile, marcile de servicii sau numele de produse apartinand Keez, cu exceptia si in limitele necesare pentru utilizarea rezonabila si obisnuita a Platformei Keez, in conformitate cu Contractul;

10.3.4 Nu va folosi Platforma Keez si Aplicatia Keez, direct sau indirect, decat in legatura cu Serviciile furnizate in conformitate cu Contractul;

10.3.5 In orice caz, utilizarea Platformei Keez si a Aplicatiei Keez ar putea fi realizata numai in vederea prelucrarii informatiilor care apartin si sunt strict legate de activitatea Clientului. De asemenea, Clientul nu are dreptul sa transfere, sa vanda sau sa instraineze in niciun fel dreptul de utilizare sau de Acces la Platforma Keez si / sau la Aplicatia Keez;

10.3.6 Ii este interzis sa reproduca, modifice, realizeze opere derivate, sa distribuie, licentieze, inchirieze, vanda sau revanda, sa transfere, sa afiseze public, sa faca streaming, sa difuzeze, sa copieze sau sa exploateze in orice alt mod licenta acordata de Prestator si /sau orice alt drept cu privire la Platforma Keez si/sau la Aplicatia Keez;

10.3.7 Ii este interzis sa decompileze, sa refaca prin inginerie inversa sau sa dezasambleze Platforma Keez si/sau Aplicatia Keez, cu eventualele exceptii permise de legislatia aplicabila;

10.3.8 Ii este interzis sa faca linkuri, mirror-uri sau frame-uri catre vreo portiune a Platformei Keez si/sau a Aplicatiei Keez;

10.3.9 Ii este interzis sa determine sau sa lanseze programe sau scripturi care fac scraping, indexeaza, analizeaza sau efectueaza orice alte operatiuni de extragere sau inserare neautorizata de date din/in vreo portiune a Platformei Keez si/sau a Aplicatiei Keez, sau care ingreuneaza sau impiedica operarea si/sau functionalitatea oricarei componente a Platformei Keez/Aplicatiei Keez;

10.3.10 Ii este interzis sa Acceseze Platforma Keez si/sau Aplicatia Keez altfel decat conform celor prevazute in Contract, sa intervina asupra oricarei componente a platformei si/sau asupra sistemelor sau retelelor corelate cu aceasta.

10.3.11 Prestatorul nu va avea nicio obligatie de a furniza orice tip de Servicii sau orice fel de suport pentru orice software personalizat sau orice aplicatie terta care nu fac parte din Platforma/Aplicatia Keez;

10.3.12 In cazul in care orice Serviciu este integrat cu orice alte produse software, inclusiv, dar fara a se limita la, servere web, browsere, baze de date terte si sisteme de operare („Aplicatii Terte”), Prestatorul nu va avea obligatia de a asigura mentenanta sau orice fel de asistenta pentru aceste alte produse sau pentru a asigura interoperabilitatea corecta cu aceste produse. In plus, Prestatorul nu va fi responsabil pentru furnizarea oricarui tip de asistenta: (i) pentru problemele cauzate de utilizarea de catre Client a sau Accesul acestuia la Platforma/Aplicatia Keez in alt mod decat a fost prevazut; (ii) pentru orice utilizare care incalca Licenta si / sau Contractul; sau (iii) pentru orice modificari neautorizate aduse Platformei/Aplicatiei KEEZ de catre Client si/sau orice terta parte.

10.4. Daca orice documente sau informatii sunt transmise de Client Prestatorului, Clientul se va asigura ca documentele sau informatiile transmise nu incalca drepturi de proprietate intelectuala sau orice alt drept al unei terte persoane. In acest sens, Clientul se obliga sa despagubeasca Prestatorul pentru orice pretentii pe care o terta persoana le ridica impotriva sa.

10.5. Libertatea folosirii ideilor: Prestatorul poate dezvolta sau folosi pentru alti clienti sau pentru sine orice idee, concept, informatie sau know-how generat in cursul furnizarii Serviciilor.

11. Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

11.1. Informatii generale

11.1.1. Prestatorul colecteaza informatii privind utilizarea Serviciilor de catre Client, incluzand dar fara a se limita la tipul de Servicii solicitate de Client, data si intervalul de timp in care aceste Servicii au fost prestate. Totodata, Prestatorul si Afiliatii sai pot colecta si utiliza informatii tehnice colectate ca parte a Serviciilor furnizate, daca este cazul, legate de Platforma si/sau Aplicatia Keez. Prestatorul poate utiliza aceste informatii numai pentru a imbunatati software-ul sau pentru a furniza Servicii sau tehnologii personalizate Clientului si nu va dezvalui aceste informatii intr-o forma care il identifica personal pe Client.

11.1.2 Prestatorul colecteaza informatii privind modalitatea de interactiune a Clientului cu serviciile, preferintele manifestate precum si setarile alese in legatura cu Serviciile. In anumite cazuri, Prestatorul poate utiliza cookie-uri, pixel tags precum si alte tehnologii avand functii similare care permit crearea si mentinerea unei identificari unice.

11.1.3. Prestatorul poate colecta informatii privind dispozitivele Clientului prin care sunt accesate serviciile precum sistemele de operare si versiuni ale acestora, software, hardware, nume de fisiere si versiuni, date de identificare a dispozitivelor (adresa IP) etc.

11.1.4. Informatiile colectate prevazute la punctele 11.1.1-11.1.3 de mai sus sunt prelucrate de catre Prestator in scopul prestarii Serviciilor. Prestatorul foloseste aceste informatii si pentru a asigura siguranta utilizatorilor si a dispozitivelor acestora, asistenta Clienti dar si pentru dezvoltarea serviciilor curente. Prestatorul nu dezvaluie catre terte parti informatiile pentru a fi utilizate in scopuri de marketing.

11.1.5. Prestatorul este indreptatit sa utilizeze informatiile colectate in cadrul oricarei investigatii/demers judiciar care are legatura cu utilizarea de catre Client a serviciilor precum si in orice alte cazuri in care utilizarea acestora este permisa in conformitate cu prevederile legale aplicabile.

11.2 Respectarea legislatiei protectiei datelor cu caracter personal

11.2.1 Datele cu Caracter Personal divulgate de catre Client, precum si acelea colectate sau produse in decursul prestarii Serviciilor, nu vor face obiectul niciunei operatiuni de integrare intr-un fisier de date, indiferent de natura operatiunii de procesare, cu exceptia celor prevazute de prezentul Contract si cu exceptia prelucrarilor realizate in scopul executarii Contractului sau in virtutea obligatiilor legale ale Prestatorului.

11.2.2 Prestatorul se obliga, sub acest aspect, la urmatoarele:

 • - sa actioneze numai la instructiunile scrise ale Clientului si, prin urmare, sa nu proceseze Datele cu Caracter Personal provenite de la Client decat in conformitate cu instructiunile scrise ale Clientului sau in scopul executarii Contractului ori in virtutea obligatiilor legale ale Prestatorului, si nu pentru scopurile proprii ale Prestatorului, inclusiv pentru scopuri de marketing, sau pentru scopurile unor terte persoane; prezenta clauza nu se aplica Datelor cu Caracter Personal obtinute de Prestator direct de la persoana vizata si pentru prelucrarea carora persoana vizata si-a exprimat direct si expres consimtamantul, in conditiile legii;
 • - sa informeze imediat Clientul daca, in opinia Prestatorului, o instructiune a Clientului incalca GDPR sau alte dispozitii legale referitoare la protectia datelor;
 • - sa respecte si sa se asigure ca Angajatii, subcontractantii sau orice persoane actionand sub autoritatea acestuia sau in numele sau respecta prezenta sectiune si Legea Aplicabila, si sa permita Clientului sa verifice respectarea acestei obligatii;
 • - sa coopereze cu Clientul in ceea ce priveste obligatia de informare a persoanelor, astfel cum este prevazuta de Legea Aplicabila, si sa asigure prezenta pe chestionar sau formular, inclusiv electronic, a informarii prevazute de Legea Aplicabila inclusiv proceduri definite pentru exercitarea dreptului de acces, de opozitie, de rectificare, stergere, restrictionarea procesarii si portabilitate a datelor, precum si dreptul la retragere a consimtamantului;
 • - sa satisfaca prompt, prin notificare scrisa, in cinci (5) Zile Lucratoare de la solicitarea primita in acest sens, orice solicitare de informatii provenita de la Client, pentru a permite acestuia sa raspunda la (i) cereri ale persoanelor vizate referitor la exercitarea drepturilor acestora sau (ii) cereri ale autoritatilor de reglementare sau ale ofiterului de protectie a datelor al Clientului;
 • - sa prelucreze toate Datele cu Caracter Personal procesate si stocate doar in conformitate cu principiile de securitate ca optiune standard, limitare si proportionalitate, in legatura cu scopuri definite, si sa implementeze toate masurile tehnice si organizatorice pentru a se asigura ca datele cu caracter personal sunt confidentiale si sunt procesate doar de personal autorizat, in conformitate cu scopurile definite;
 • - sa execute toate controalele si misiunile de audit interne necesare pentru a se asigura ca toate regulile, dispozitivele si procesele de securitate sunt functionale, si sa asigure dovada acestui caracter functional la prima cerere a Clientului si/sau a autoritatii de reglementare;
 • - sa puna la dispozitia Clientului, la cerere, informatiile solicitate de acesta in mod rezonabil pentru a demonstra respectarea si conformitatea cu prevederile GDPR. In acest sens, Prestatorul va permite efectuarea de audituri, inclusiv de inspectii, de catre Client sau de un auditor imputernicit de Client in legatura cu prelucrarea Datelor cu Caracter Personal ale Clientului de catre Prestator. Clientul va notifica Prestatorul cu privire la orice astfel de audit sau inspectie cu cel putin 10 zile in avans si se va asigura ca audit se desfasoara in timpul programului normal de lucru al Prestatorului, fara a intrerupe activitatea acestuia si ca va viza exclusiv Datele cu Caracter Personal ale Clientului;
 • - sa notifice cu promptitudine Clientul cu privire la orice cerere primita in legatura cu protectia Datelor cu Caracter Personal dezvaluite sau puse la dispozitie de Client;
 • - sa stearga ori sa returneze Clientului, la optiunea acestuia din urma, toate Datele cu Caracter Personal dupa incetarea furnizarii serviciilor legate de prelucrare si sa elimine copiile existente, cu exceptia cazului in care legea impune stocarea ori arhivarea Datelor cu Caracter Personal.

11.3 Securitatea si confidentialitatea procesarii

11.3.1. Prestatorul va lua toate masurile, si se va asigura ca personalul acestuia adopta toate masurile, in masura in care este relevant pentru prestarea Serviciilor sau respectarea altor obligatii in temeiul Contractului, in vederea asigurarii respectarii integritatii si confidentialitatii datelor personale furnizate de Client.

11.3.2. In legatura cu Datele cu Caracter Personal furnizate sau dezvaluite de Client, Prestatorul se obliga:

 • - sa implementeze masuri tehnice si organizatorice potrivite pentru a asigura un nivel de securitate corespunzator din punct de vedere al stadiului tehnicii, costurilor implementarii, tipului, ariei de aplicabilitate, contextului si scopului prelucrarii, precum si riscului si gravitatii variabile pentru drepturile si libertatile persoanelor fizice, avand in vedere masurile la care se face referire in articolul 32 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2016/679 („GDPR”). Prestatorul va depune toate eforturile pentru a se asigura ca masurile de securitate au un nivel rezonabil;
 • - sa implementeze anonimizarea ori de cate ori este posibil, si sa execute orice analize prealabile de risc referitoare la Datele cu Caracter Personal procesate, cu cooperarea Clientului;
 • - sa informeze Clientul in legatura cu orice modificare materiala a masurilor tehnice si organizationale aplicate de Prestator, precum si a modului in care Prestatorul implementeaza aceste masuri;
 • - sa faca Datele cu Caracter Personal transmite de Client accesibile si consultabile doar de Angajatii imputerniciti si autorizati in acest scop potrivit functiei si a calitatii acestora, in limitele stricte a ceea ce este necesar pentru prestarea Serviciilor si sa comunice Clientului lista persoanelor astfel imputernicite la simpla solicitare;
 • - sa se asigure ca Angajatii sau subcontractorii, inclusiv Subcontractorul, implicati in prelucrarea Datelor cu caracter Personal transmise de Client sunt informati cu privire la natura confidentialitatii acestor date si se supun unor angajamente de confidentialitate sau unor obligatii profesionale ori statutare de confidentialitate;
 • - sa faca demersuri active in scopul implementarii abordarilor „data protection by design” si „data protection by default”, direct in codul sursa si in regulile de management ale serviciilor (si in cele ale tuturor serviciilor subcontractantilor si furnizorilor care sunt utilizate in cadrul serviciilor, inclusiv software, servere, servicii de gazduire sau cloud), asigurandu-se ca toate Datele cu Caracter Personal colectate, stocate sau prelucrate sunt colectate, stocate sau prelucrate doar in scopul specific pentru care au fost colectate, doar pe durata pentru care au fost colectate, si asigurandu-se ca doar Angajatii autorizati sa acceseze datele au posibilitatea tehnica de a le accesa;
 • - sa notifice, fara intarziere, Clientul cu privire la orice bresa de securitate in ceea ce priveste datele personale si sa consemneze masurile paliative implementate (i) pentru a preveni orice pierdere sau divulgare suplimentara de date si (ii) sa limiteze consecintele asupra persoanelor vizate;
 • - sa asiste Clientul in mod rezonabil, la solicitarea si, in masura permisa de lege, pe costul acestuia, in vederea indeplinirii obligatiilor Clientului, in calitate de operator de date, conform GDPR pentru a efectua o evaluare a impactului protectiei datelor corelata cu utilizarea Serviciilor de catre Client, in masura in care Clientul nu are alt mod de acces la informatiile relevante si in masura in care aceste informatii sunt disponibile Prestatorului fara alte investigatii suplimentare;
 • - sa asiste, in mod rezonabil, Clientul in cooperarea sau consultarea anterioara cu autoritatea de supraveghere competenta in efectuarea de evaluari ale impactului, in masura stipulata in GDPR.

11.4 Comunicarea catre terti a Datelor cu Caracter Personal transmise de Client

11.4.1. Datele cu Caracter Personal transmise de Client, procesate in conformitate cu prezentul Contract, nu vor fi supuse niciunei dezvaluiri catre terte persoane, inclusiv subcontractanti ai Prestatorului, cu exceptia cazului in care se prevede altfel prin prezentul Contract sau prin prevederi legale sau emise de autoritatea de reglementare. Orice operatiune de subcontractare privitoare la Datele cu Caracter Personal transmise de Client se va realiza in baza unui contract scris si va fi autorizata in mod expres in prealabil de catre Client. In ceea ce priveste Subcontractorul indicat in Contract (i.e. Keez Expert Accountant SRL), Clientul declara ca este de acord cu numirea acestuia ca si subimputernicit in ceea ce priveste procesarea Datelor cu Caracter Personal ale Clientului.

Prestatorul se obliga sa informeze Clientul despre amplasarea oricarui spatiu in care are loc procesarea datelor acestuia (hosting, back-up, mentenanta, administrare, help-desk).

11.4.2. In acest sens, Prestatorul se obliga sa faca aplicabile obligatiile prevazute de prezentul Contract tuturor furnizorilor si subcontractantilor acestuia, in masura in care va fi cazul.

11.5 Aplicarea legislatiei europene privind protectia datelor in ceea ce priveste transferul de date cu caracter personal in afara Uniunii Europene.

11.5.1. Prestatorul se obliga sa se asigure ca proprii sai subcontractanti, inclusiv Subcontractorul, si persoanele actionand sub autoritatea sau in numele Prestatorului nu transfera in afara SEE Datele cu Caracter Personal comunicate de Client. Clientul isi rezerva dreptul de a efectua orice verificari necesare pentru a evalua respectarea acestei obligatii.

11.5.2. Prin exceptie de la precedenta, Prestatorul este autorizat, in masura in care este necesar pentru prestarea Serviciilor, sa apeleze la mijloace de procesare situate pe teritoriul unui stat tert care nu asigura un nivel adecvat de protectie in sensul Regulamentului nr. 2016/679 daca Prestatorul si, la solicitarea Clientului, subcontractantii Prestatorului, au incheiat contracte continand clauzele standard in conditiile stabilite de Comisia Europeana, pentru transferul Datelor cu Caracter Personal subcontractantilor situati in state terte. Prestatorul a luat act, declara si garanteaza ca orice schimburi transfrontaliere de Date cu Caracter Personal vor fi guvernate de clauzele standard. Daca este necesar, Clientul poate solicita Prestatorului sa incheie contracte continand clauzele standard cu subcontractantii acestuia. Prestatorul garanteaza semnarea si respectarea de catre subcontractantii acestuia a clauzelor standard. Daca acest lucru este solicitat de legislatia locala sau de catre autoritatea de reglementare, procesare datelor va face obiectul autorizarii prealabile de catre autoritatea de reglementare. Indeplinirea acestei conditii va fi considerata a suspenda prestarea Serviciilor vizate.

12. Confidențialitate

12.1. Partile convin sa foloseasca informatiile confidentiale ale celeilalte Parti exclusiv in legatura cu Serviciile si sa nu le divulge fara aprobare prealabila scrisa, cu exceptia cazului cand acest lucru este obligatoriu in baza legii sau reglementarilor specifice sau cand se solicita de catre un organism profesional.

12.2. Prestatorul poate dezvalui informatii confidentiale Subcontractorului, unor alti subcontractanti, consultanti si/sau prestatori de servicii cu conditia ca acestia sa fie tinuti de obligatii de confidentialitate, precum si consultantilor Clientului care sunt implicati in problema respectiva. Obligatia de a pastra confidentialitatea informatiilor primite in legatura cu Contractul isi va pastra valabilitatea pe o durata de trei ani de la primirea acestor informatii.

Cele de mai sus nu se aplica informatiilor care:

 • (i) sunt disponibile publicului, sau
 • (ii) au fost primite de la cineva care nu are obligatii de confidentialitate in legatura cu acestea, sau
 • (iii) erau deja cunoscute de Partea care primeste aceste informatii.

13. Răspundere

13.1. Raspunderea pentru orice pierdere, prejudicii, costuri si cheltuieli aparute sau suferite de Client din cauza furnizarii necorespunzatoare a Serviciilor va fi in exclusivitate responsabilitatea Prestatorului, iar Clientul se angajeaza ca in nicio circumstanta sa nu inainteze actiuni cu privire la asemenea pierderi, costuri si cheltuieli, impotriva Angajatilor, agentilor si subcontractorilor Prestatorului, sau a angajatilor, partenerilor agentilor sau subcontractorilor acestora.

13.2. Cu exceptia cazurilor de frauda, dol si de culpa grava, raspunderea cumulata a Prestatorului, a partenerilor, personalului, asociatilor si subcontractorilor acestuia, rezultata in baza Contractului (inclusiv a tuturor anexelor acestuia), datorata neglijentei, culpei sau in orice alt mod Prestatorului, care pot cauza pierderi, daune, costuri si cheltuieli Clientului si/sau asociatilor acestuia (incluzand fara a se limita la toti membrii grupului de companii din care face parte Clientul) in ceea ce priveste Serviciile, nu va depasi valoarea totala a sumelor incasate de catre Prestator de la Client pe o perioada de 12 luni anterioara incidentului cauzator de prejudicii.

13.3. Prevederile articolelor 13.1. si 13.2 stabilesc limita maxima a obligatiilor si raspunderii cu privire la Serviciile oferite si exclud orice alte obligatii. In special, dar fara a avea caracter limitativ, raspunderea Prestatorului nu va fi angajata pentru cresterea costurilor sau cheltuielilor, generarea de pierderi sau de profit, producerea pierderilor indirecte de profit, incluzand, fara a se limita la pierderile economice sau esecul in realizarea beneficiilor sau restrangerii anticipate.

13.4. O procedura judiciara aparuta in legatura cu furnizarea Serviciilor, poate fi generata de una dintre Parti in urma notificarii in scris a acestei intentii catre cealalta Parte, in interiorul termenului de prescriptie prevazut de legea romana.

13.5. Prestatorul nu va fi raspunzator pentru pierderi, daune, costuri sau cheltuieli generate in orice mod de vreo actiune si/sau omisiune frauduloase sau neglijente, intelegeri eronate sau reprezentari deficitare sau neindeplinirea obligatiilor de catre Client, directorii, angajatii, agentii sau subcontractorii acestuia. In cazul in care Prestatorul sufera un prejudiciu din cauza unei astfel de situatii imputabile Clientului, Prestatorul va avea dreptul de a recupera pierderile suferite. Nici Prestatorul, nici Subcontractorul si nici unul dintre angajatii, colaboratorii si/sau subcontractorii lor nu vor putea fi tinuti responsabili pentru orice pierdere, responsabilitate si/sau cost pe care Clientul le-ar putea suporta ca urmare a transmiterii unor documente si/sau informatii eronate, incomplete, neactuale si/sau a oricaror omisiuni ale Clientului in legatura cu documentele sau informatiile transmise de catre Client Prestatorului.

13.6. Prestatorul nu va fi raspunzator pentru nicio actiune sau mandat anterior inceperii Contractului si, prin urmare, in cazul in care o problema in derulare este transmisa, raspunderea Prestatorului va putea fi angajata numai incepand cu data la care a fost semnat Contractul sau in masura in care prestarea Serviciilor depinde de furnizarea anumitor documente de catre Client de la data la care Prestatorul a primit aceste documente.

13.7. Raspunderea Prestatorului nu va putea fi angajata pentru pierderi, daune, costuri sau cheltuieli rezultand direct sau indirect din actiunea sau omisiunea unei terte persoane.

13.8. In eventualitatea in care impotriva Clientului au fost dispuse masuri contraventionale care au legatura directa cu Serviciile prestate de catre Prestator, acesta din urma va raspunde fata de Client numai in masura in care omisiunea/neexecutarea/ executarea defectuoasa a serviciilor de catre Prestator nu este o consecinta directa sau indirecta a omisiunii/neexecutarii/executarii defectuoase a obligatiilor de catre Client Clientul l-a notificat in timp util pe Prestator si i-a permis acestuia sa formuleze toate apararile si contestatiile pe care Prestatorul le considera oportune. Pentru a evita orice dubiu, Partile agreeaza expres ca in acest caz raspunderea Prestatorului nu poate depasi limita prevazuta la art. 13.2 de mai sus.

13.9. Prestatorul nu va fi raspunzator pentru nici o intarziere sau imposibilitate de a-si indeplini obligatiile cand acestea au aparut din motive imprevizibile si/sau independente de controlul acestuia.

14. Încetarea Contractului

14.1. Contractul poate fi reziliat de catre oricare dintre Parti pe baza notificarii cu efect imediat, daca

 • (i) Partea cealalta incalca in mod semnificativ Contractul si nu remediaza aceasta incalcare in termen de 15 Zile Lucratoare de la primirea unei notificari scrise in acest sens, caz in care rezilierea Contractului opereaza de plin drept, fara alte formalitati si fara interventia instantei, la expirarea termenului mentionat anterior,
 • (ii) sumele datorate de catre Client Prestatorului nu sunt incasate integral dupa trei incercari consecutive de debitare directa a contului bancar al Clientului pentru plata sumelor datorate Prestatorului,
 • (iii) Prestatorul are indicii ca prevederile art. 5 din prezentele Conditii Generale nu sunt respectate,
 • (iv) executarea Contractului (inclusiv aplicarea unor intelegeri privind onorariile) poate contraveni unei cerinte legale sau cu caracter de reglementare,
 • (v) executarea Contractului nu poate fi efectuata din cauza limitarilor tehnice ale Platormei Keez.

14.2. Contractul poate fi denuntat unilateral in orice moment de catre oricare din Parti, cu o notificare prealabila scrisa, transmisa celeilalte Parti cu 30 de zile inainte de data incetarii Contractului.

14.3. Clientul va achita Prestatorului toate onorariile aferente Serviciilor prestate pana la momentul incetarii Contractului, indiferent de motivul incetarii.

15. Comunicarea

15.1. Daca nu se prevede altfel in prezentul Contract, toate notificarile, cererile sau alte comunicari intre Parti se vor face in scris, in limba romana si vor fi livrate personal sau transmise prin email, scrisoare recomandata sau alte mijloace de comunicare indicate de Client aferente Contului sau de Utilizator. Prestatorul poate informa Clientul si prin postarea de notificari pe Platforma Keez sau Aplicatia Keez si/sau prin transmiterea de mesaje in Contul de Utilizator al Clientului. Notificarile intre Parti vor fi considerate efective:

 • (i) in cazul livrarii personale, la momentul livrarii;
 • (ii) in cazul transmiterii prin scrisoare recomandata, la data mentionata pe „confirmarea de primire" aflata in posesia expeditorului;
 • (iii) in cazul transmiterii prin email, la data transmiterii.

15.2. Fiecare Parte isi poate modifica oricand adresa cu notificarea celeilalte Parti in maniera descrisa mai sus.

15.3. Fiecare Parte isi poate modifica oricand datele de contact, modificarea produce efecte si ii este opozabila celeilalte Parti de la data la care noile date de contact sunt actualizate pe Platforma Keez si/sau Aplicatia Keez.

15.4. Prezenta clauza nu se va aplica cu privire la comunicarea oricaror pretentii formulate, notificari, ordin, hotarari sau alt document cu privire la sau in legatura cu orice proceduri, litigiu sau actiune rezultand din sau in legatura cu aceste Conditii Generale sau Contractul, in masura in care regulile obligatorii relevante aplicabile comunicarii oricarui astfel de document prevazut sau guvernat de orice lege aplicabila sau procedura judiciara, difera de prevederile prezentei clauze.

16. Alte Clauze

16.1. Legea aplicabila: Contractul inclusiv toate anexele sale este guvernat de legea romana.

16.2. Litigii: In cazul aparitiei unor divergente intre Parti, acestea vor incerca solutionarea prin negocieri intre Parti. In cazul in care ambele Parti sunt de acord se va incerca rezolvarea problemei prin mediere. Daca divergenta nu se rezolva prin negociere sau mediere, Partile sunt de acord ca singurele in masura sa solutioneze disputa, avand jurisdictie exclusiva, sunt instantele judecatoresti din Bucuresti.

16.3. In cazul in care orice clauza din prezentul Contract este considerata, in totalitate sau in parte, de o instanta competenta, ca este ilegala sau in conflict cu orice act normativ, ca este sau ca devine nula, aceasta nu va afecta valabilitatea clauzelor ramase in prezentul Contract si prezentul Contract, cu exceptia cazului in care o astfel de nevalabilitate, ilegalitate sau conflict cu legea are o astfel de importanta incat afecteaza in mod substantial drepturile principale conferite prin prezentul Contract considerate de catre Parti ca fiind prevederi esentiale la incheierea prezentului Contract. Clauza invalida se va considera inlocuita de o clauza valabila, care reflecta cel mai apropiat scopul tehnic si economic al clauzei invalide.

16.4. Clientul nu poate cesiona, gaja sau greva in alt mod cu sarcini drepturile si obligatiile ce-i revin prin prezentul Contract, in parte sau in intregime, fara acordul prealabil in scris al Prestatorului.

16.5. Contractul, anexele acestuia precum si Conditiile Generale constituie intreaga intelegere si acordul intre Parti si inlocuieste orice discutii, intelegeri sau acorduri anterioare cu privire la obiectul Contractului.

16.6. Renuntarea de oricare dintre Parti la oricare dintre drepturile ce-i revin prin prezentul Contract nu va opera si nu va fi interpretata ca o renuntare la orice alta incalcare sau o incalcare ulterioara de catre Partea care renunta. Termenii prezentului Contract vor guverna toate anexele acestuia si orice documente incheiate si livrate pentru a fi implementate vor fi interpretate intr-o maniera compatibila cu termenii prezentului Contract.

16.7. Modificari: Aceste Conditii generale (si/sau continutul oricarui acord cu care au legatura) pot fi modificate sau desfiintate in orice moment prin acordul scris al Partilor sau potrivit prevederilor art. 1.4. din prezentele Conditii Generale. Orice astfel de modificari nu vor afecta drepturile sau obligatiile vreunei Parti, ce au fost nascute anterior acelui acord, exceptand cazul in care se specifica in mod expres.

16.8. Partile confirma ca oricare si fiecare dintre clauzele acestor Conditii Generale a fost analizata si negociata de catre ele, in conformitate cu necesitatile si obiectivele fiecareia si, astfel, restrictiile din Codul Civil (incluzand dar fara a se limita la cele mentionate in art. 1202 si 1203 din Codul Civil) referitoare la clauzele standard si neuzuale nu sunt aplicabile.

16.9. Fiecare Parte a fost indreptatita sa propuna modificari si sa accepte forma finala a prevederilor acestor Conditii Generale in deplina cunostinta, ca rezultat al negocierilor incheiate cu success intre Parti. Pentru evitarea oricarui dubiu, Partile confirma ca niciuna dintre prevederile acestor Conditii Generale nu este si nu va fi considerata “clauza neuzuala” potrivit art. 1203 din Codul Civil.

 

alo Sună acum
Vreau să fiu sunat